vormen overlappen en diameters varieren .            terug naar de inleiding

bekijk de cirkels en vierkant

Door het overlappen verandert de kleur van de rode cirkel

 

DiamVar rood;  
DiamVar groen; 
DiamVar blauw; 
DiamVar groen2; 
DiamVar groen3; 
void setup() {  
size(960,540); 
 //argumenten van de constructor: x positie, y positie, kleinste diameter 
 //grootste diameter, snelheid en r,g,b kleur 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/30; 
 ruit = new Ruitjes(x,y,n); 
 rood =  new DiamVar(x-10*n, y,   10*n, 15*n, 0.5, color(255, 20, 20,100));  
 groen = new DiamVar(x+15*n, y,   5*n, 20*n,  2, color(0, 255, 50, 100));  
 blauw = new DiamVar(x,   y,   10*n, 20*n, 0.5, color(50, 0, 255, 100)); 
 groen2 = new DiamVar(x,   y-4*n, 5*n, 10*n,  1, color(0, 200, 20, 100));  
 groen3 = new DiamVar(x,   y,   5*n, 15*n, 0.3, color(25, 255, 20, 100)); 
} 
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
 rood.cirkel();  
 rood.kleinGroot(); 
 
 groen.cirkel();  
 groen.kleinGroot(); 
 
 blauw.vierkant(); 
 blauw.kleinGroot(); 
 
 groen2.cirkel();  
 groen2.kleinGroot(); 
 
 groen3.cirkel();  
 groen3.kleinGroot(); 
 
if (groen3.overlappen(rood)) { 
 rood.c = color(125, 200, 0, 100); 
 } 
 
 if (groen2.overlappen(rood)) { 
 rood.c = color(255, 20, 20, 100); 
 } 
} 
 
void keyPressed() {  
 if (key == 's') {  
 noLoop(); 
 }  
 if (key == 'r') {  
 loop(); 
 } 
}
 
De class met de overlappen boolean methode
 
 

class DiamVar { 
 float x; 
 float y; 
 float b; 
 float beginvar; 
 float groot; 
 color c; 
 float snelh;
float begin;
DiamVar(float x_, float y_, float beginvar_, float groot_, float snelh_, color c_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 beginvar = beginvar_; 
 groot = groot_; 
 snelh = snelh_; 
 c = c_;
begin = beginvar; 
 }
boolean overlappen(DiamVar met) { 
 float d = dist (x, y, met.x, met.y) ; 
 //d is de afstand tussen de middelpunten van de cirkels 
 if (d < beginvar/2 + met.beginvar/2) { 
 // beginvar en met.beginvar zijn de diameters van de cirkels 
 return true; 
 } else { 
 return false; 
 } 
 }
void cirkel() { 
 fill(c); 
 ellipse(x, y, beginvar, beginvar); 
 }
void vierkant() { 
 rectMode(CENTER); 
 fill(c); 
 rect(x, y, beginvar, beginvar); 
 }
void kleinGroot() { 
 beginvar = beginvar + snelh; 
 if ((beginvar > groot) || (beginvar < begin)) 
 { 
 snelh = snelh * -1; 
 } 
 } 
}