vormen overlappen, diameter varrieert met ster class       terug naar de inleiding
 
De boolean methode overlappen (regel 21) wordt in de schets gebruikt in regels 50 en 54
groenRechts.overlappen(rood)); is true als vorm groenRects de vorm rood gaat overlappen.

De rode cirkel wordt dan geel en er verschijnt een rode ster.

 
De schets:
 
 


DiamVar rood;  
DiamVar groen; 
DiamVar blauwvierkant; 
DiamVar groenLinks; 
DiamVar groenRechts; 
Ster ster; 
Ster sterLi; 
 
void setup() {  
 // size(960, 540); 
 fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y =height/2; 
 float n = height/10; 
 
 //argumenten van de constructor: 1) x positie, 2) y positie, 3) kleinste diameter 
 //4) grootste diameter, 5) snelheid 6) color 
 
 //constructor      1     2  3    4  5      6  
 rood =    new DiamVar(x,    y,  n,   4*n, 4.0, color(255, 20, 20, 100));  
 groen =   new DiamVar(x,    y,  3.5*n, 10*n, 2, color(0, 255, 50, 100));  
 groenLinks = new DiamVar(x-4.5*n, y,  n,   7*n, 1.0, color(0, 200, 20, 100));  
 groenRechts = new DiamVar(x+4.5*n, y,  n,   4.5*n,0.5, color(25, 255, 20, 100)); 
 blauwvierkant = new DiamVar(x,   y,  3.5*n, 7*n, 0.5, color(23,229,228,100)); 
 
//argumenten ster constructor 1) x positie, 2) y positie, 3) binnenstraal,  
//4) buitenstraal, 5) aantal punten 6) color 
 
//constructor   1,    2,    3,   4,  5,     6 
 ster = new  Ster(x,    y,    0.1*n, 4*n, 8, color(255, 0, 0)); 
 sterLi = new Ster(x-4.5*n, y-2.5*n, 0.3*n, 4*n, 10, color(180, 23, 229, 100)); 
}
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
 rood.cirkel();  
 rood.kleinGroot(); 
 rood.snelhxy();  
 
 groen.cirkel();  
 groen.kleinGroot(); 
 groenLinks.cirkel();  
 groenLinks.kleinGroot(); 
 
 groenRechts.cirkel();  
 groenRechts.kleinGroot(); 
  
if (groenRechts.overlappen(rood)) { 
  rood.c = color(255, 255, 0, 100); 
  ster.display(); 
 }  
 if (groenLinks.overlappen(rood)) { 
  rood.c = color(255, 20, 20, 100); 
  blauwvierkant.vierkant(); 
  blauwvierkant.kleinGroot(); 
  sterLi.display(); 
 } 
} 
 
void keyPressed() {  
 if (key == 's') {  
 noLoop(); 
 }  
 if (key == 'r') {  
 loop(); 
 } 
}
 
De class DiamVar bevat de vormen "cirkel" en "vierkant" die in grootte varrieren, de boolean die true wordt als de
cirkels elkaar raken en de bewegingmethodes
 
 

class DiamVar { 
 float x; 
 float y; 
 float beginvar; 
 float groot; 
 float xsnelh = 1; 
 float ysnelh = 1; 
 float snelh; 
 float begin; 
 color c;
DiamVar(float x_, float y_, float beginvar_, float groot_, float snelh_, color c_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 beginvar = beginvar_; 
 groot = groot_; 
 snelh = snelh_; 
 c = c_;
begin = beginvar; 
 }
boolean overlappen(DiamVar met) { 
 float d = dist (x, y, met.x, met.y) ; 
 //d is de afstand tussen de middelpunten van de cirkels 
 if (d < beginvar/2 + met.beginvar/2) { 
 // beginvar en met.beginvar zijn de diameters van de cirkels 
 return true; 
 } else { 
 return false; 
 } 
 }
void cirkel() { 
 fill(c); 
 ellipse(x, y, beginvar, beginvar); 
 }
void vierkant() { 
 rectMode(CENTER); 
 fill(c); 
 rect(x, y, beginvar, beginvar,20); 
 }
void kleinGroot() { 
 beginvar = beginvar + snelh; 
 if ((beginvar > groot) || (beginvar < begin)) 
 { 
 snelh = snelh * -1; 
 } 
 }
void snelhxy() { 
 x = x + xsnelh; 
 if ((x > width) || (x < 0)) { 
 xsnelh = xsnelh * -1; 
 } 
 y = y + ysnelh; 
 if ((y > height) || (y < 0)) { 
 ysnelh = ysnelh * -1; 
 } 
 } 
}
 
class Ster { 
 float x; 
 float y; 
 float radius1; 
 float radius2; 
 int np; 
 color c;
// Constructor van de ster 
 Ster(float x_, float y_, float radius1_, float radius2_, int np_, color c_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 radius1 = radius1_; 
 radius2 = radius2_; 
 c = c_; 
 np = np_; 
 }
void ster() { 
 float hoek = TWO_PI / np; 
 float halfHoek = hoek/2.0; 
 fill(c); 
 stroke(0); 
 beginShape(); 
 for (float a = 0; a < TWO_PI; a += hoek) { 
 float sx = x + cos(a) * radius2; 
 float sy = y + sin(a) * radius2; 
 vertex(sx, sy); 
 sx = x + cos(a+halfHoek) * radius1; 
 sy = y + sin(a+halfHoek) * radius1; 
 vertex(sx, sy); 
 } 
 endShape(CLOSE); 
 } 
}